số tk công ty :
  •  CÔNG TY  TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG THỊ : 0691000382938   ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ
  •  CÔNG TY  TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG THỊ : 0242517800001  ngân hàng : BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT ( LIEN VIET POST BANK )